Τρίτη 2 Αυγούστου 2011

Εγκωμιαστικοί λόγοι Αγίων Πατέρων στην Κυρία των Αγγέλων


ΑΓΙΟΥ ΑΝΘΙΜΟΥ ΤΟΥ ΧΙΟΥ

Η Παναγία είναι η μόνη μητέρα για όλους τους χριστιανούς. Και ποιος δεν της φωνάζει; Διότι αι θλίψεις των ανθρώπων είναι πολλές εις αυτόν τον μάταιον κόσμον, πουθενά αλλού δεν βρίσκομεν όλοι μας ανακούφιση, παρά μόνο εις την Παναγίαν. Εκεί που κάθεσαι ήσυχος, έρχεται ένας λογισμός έξαφνα και σου φέρνει σκότος. Που θα πας να σου διαλυθή το σκότος αυτό; Εις την Παναγίαν. Όλοι οι άγιοι είναι βοηθοί μας, αλλά από όλους περισσότερον η Παναγία. Εκείνη έχει το πλήθος των πολλών οικτιρμών. Έχει πολλή αγάπη εις το ανθρώπινον γένος, προπάντων εις τους αμαρτωλούς. Γι’ αυτό δεν παύει να μεσιτεύη εις τον Υιόν της, και ο Υιός της παίρνει μεγάλη χαρά, όταν τον παρακαλή η Μητέρα του, διότι θέλει να σώση τον άνθρωπον. Δια τούτο και μόνον έφερε την Μητέρα του και μας την εχάρισε για να την έχωμεν μέσον προς σωτηρίαν.

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΗΣ ΚΡΟΣΤΑΝΔΗΣ
Να προστρέχετε, αδελφοί μου, στη Μητέρα του Θεού, όταν το σπίτι σας χάνει την ειρήνη του. Η κυρία Θεοτόκος είναι πηγή του ελέους και της δυνάμεως. Μπορεί εύκολα να ειρηνεύσει τις ανθρώπινες καρδίες. Ως Μητέρα του Θεού της ειρήνης μεσιτεύει σ’ Αυτόν για την ειρήνη όλου του κόσμου και όλων των χριστιανικών σπιτιών. Έχει την ελεητική δύναμη να διώξει μ’ ένα νεύμα της τα πονηρά πνεύματα, αυτά που με ακοίμητο αγώνα προσπαθούν να χωρίζουν τους ανθρώπους και να τους κάνουν να αλληλομισιούνται. Είναι η Γοργοϋπήκοος, που απαντά γρήγορα στις παρακλήσεις μας και μας παρέχει την ειρήνη και την αγάπη. Αρκεί να την παρακαλούμε με πίστη και αγάπη, Γιατί, αν δεν έχουμε την πίστη και την αγάπη, γινόμαστε ανάξιοι της μεσιτείας της Θεοτόκου.

ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ
Να έχετε ευλάβειαν εις όλους τους Αγίους της Εκκλησίας μας, ναι, μα περισσότερον να έχετε χίλιες φορές εις την Δέσποινά μας την Θεοτόκον Μαρίαν, διότι όλοι οι Άγιοι είναι δούλοι του Χριστού, αλλά η Δέσποινά μας, η Θεοτόκος είναι κυρά και βασίλισσα του ουρανού και της γής και πάσης νοητής και αισθητής κτίσεως, να παρακαλή δια τας αμαρτίας μας. Επήρεν (ο Θεός) την Θεοτόκον και την έκαμε βασίλισσαν και ετίμησε το γένος μας. Δια τούτο πρέπει και ημείς, αδελφοί μου, να τιμώμεν την Δέσποινά μας την Θεοτόκον με νηστείες, προσευχές, ελεημοσύνες και με καλά έργα.

ΗΛΙΑ ΜΙΝΙΑΤΗ
Σιμά εις την χάριν να είναι παρθένος και μήτηρ και εις την τιμήν να είναι Μήτηρ Θεού, όπου έλαβεν η θεόνυμφος Δέσποινα, έχει και τούτο, να είναι μήτηρ των χριστιανών. Κάθεται εκ δεξιών της θείας μεγαλειότητος η Βασίλισσα του ουρανού και της γής, καθώς την είδεν ο Προφήτης, «παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου, εν ιματισμώ διαχρύσω περιβεβλημένη, πεποικιλμένη». Μήτηρ αναμέσον Θεού, τον οποίον έχει υίον φυσικόν δια την γέννησιν και αναμέσον των χριστιανων, τους οποίους έχει ομοίως υιούς δια την υιοθεσίαν. Όταν μεσιτεύη προς τον Θεόν δια τους χριστιανούς, αυτή μεσιτεύει τον Υιον της δια τους υίους της λοιπόν αυτή παρακαλεί τον Θεόν με τόσην παρρησίαν, όσην πρέπει να έχη η μήτηρ προς τον υιόν, και παρακαλεί δια τους χριστιανούς με τόσην αγάπην, όσην πρέπει να έχωσιν οι υιοί από την μητέρα. Αλλά η παρρησία, αλλά η αγάπη τοιαύτης μητρός είναι άπειρος, τι δύναται ποτέ να ζητήση και να μη λάβη από τοιούτον Υιόν; τι δυνάμεθα ημείς να ζητήσωμεν και να μη λάβωμεν από τοιαύτην Μητέρα; Ορφανοί, ξένοι, αιχμάλωτοι, άρρωστοι, τεθλιμμένοι, αμαρτωλοί, μη λυπείσθε: εσείς έχετε μητέρα, την Μητέρα του Θεού. Αυτήν την πίστιν, αυτήν την ελπίδα έχομεν προς εσέ, Παναγία Παρθένε, σε ομολογούμεν Παρθένον και Μητέρα, σε κηρύττομεν Μητέρα του Θεού, σε γνωρίζομεν μητέρα των χριστιανων, αρχήν και πρόξενον της σωτηρίας μας. Αχ! Μήτηρ Θεού και μήτηρ ημών των χριστιανων, εξιλέωσε τον Υιόν σου δι’ ημάς τα τέκνα σου και αξίωσε τα τέκνα σου της χάριτος και βασιλείας του Υιού σου. Αμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου