Σάββατο 23 Απριλίου 2011

Ανάστα ο Θεός, κρίνων την γην....


Σιγησάτω πᾶσα σάρξ βροτεία, 
καὶ στήτω μετὰ φόβου καὶ τρόμου,
καὶ μηδὲν γήϊνον ἐν ἑαυτῇ λογιζέσθω·
ὁ γὰρ Βασιλευς τῶν βασιλευόντων, 
καὶ Κύριος τῶν κυριευόντων, 
προσέρχεται σφαγιασθῆναι,
καὶ δοθῆναι εἰς βρῶσιν τοῖς πιστοῖς·
προηγοῦνται δὲ τούτου, 
οἱ χοροὶ τῶν Ἀγγέλων, 
μετὰ πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας, 
τὰ πολυόμματα Χερουβίμ, 
καὶ τὰ ἑξαπτέρυγα Σεραφίμ, 
τὰς ὄψεις καλύπτοντα, 
καὶ βοῶντα τὸν ὕμνον·
Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου