Τρίτη 5 Απριλίου 2011

Φωνή διαμαρτυρίας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος προς την ΕΡΤ, για την διακοπή της εκπομπής ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ


Ἀξιότιμε κ. Ταγματάρχη,

Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κατά τήν Συνεδρίαν Αὐτῆς τῆς 29ης μηνός Μαρτίου 2011, μετά λύπης ἐπληροφορήθη τήν ὁριστικήν διακοπήν τῆς ἐκπομπῆς «ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ» ἀπό τό πρόγραμμα τῆς ΕΤ1 καί ἀπεφάσισεν νά ἐκφράσῃ τήν δυσάρεστον ἔκπληξιν καί τήν βαθεῖαν θλίψιν διά τήν ἀπόφασιν αὐτήν, ἡ ὁποία στερεῖ τήν δημοσίαν τηλεόρασιν ἀπό τήν μοναδικήν ἐκπομπήν Ὀρθοδόξου ἐκκλησιαστικοῦ καί πνευματικοῦ περιεχομένου.
Μεταφέρομεν ἐπίσης τάς ἐντόνους διαμαρτυρίας πολυαρίθμων Ἑλλήνων ἀπό ὅλα τά σημεῖα τῆς Ἑλλάδος, οἱ ὁποῖοι θεωροῦν τήν διακοπήν τῆς ἐκπομπῆς ὡς ἐχθρικήν πρᾶξιν πρός τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν. Πιστεύομεν ὅτι εἰς μίαν ἐποχήν ἠθικῆς, πνευματικῆς καί οἰκονομικῆς κρίσεως ὁ Ἑλληνικός λαός ἔχει ἀνάγκην νά ἀκούῃ τόν λόγον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐπί μιᾶς σειρᾶς διαφόρων θεμάτων, θεολογικῶν, ἱστορικῶν, κοινωνικῶν κ.ἄ. ὥστε νά λαμβάνῃ μηνύματα αἰσιοδοξίας καί ἠθικῆς ἀνατάσεως.
Εἰς μίαν χώραν μέ συντριπτικήν πλειονοψηφίαν Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ πληθυσμοῦ δέν εἶναι λογικόν, οὔτε δίκαιον, νά ἀπουσιάζῃ ἀπό τό πρόγραμμα τῶν κρατικῶν τηλεοπτικῶν διαύλων μία ἐκπομπή διαλόγου καί προβληματισμοῦ βασιζομένη εἰς τήν Ἑλληνορθόδοξον Παράδοσιν.
Ἐκφράζομεν τήν ἐπιδοκιμασίαν ἡμῶν πρός τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνάτιον διά τήν ἐπιτυχῆ ἐπί 19 ἔτη διεύθυνσιν τῆς ἐκπομπῆς «ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ» καί παρακαλοῦμεν νά ἀναθεωρήσητε τήν ἀρχικήν ἀπόφασιν ὥστε ἡ ἐν λόγῳ ἐκπομπή νά συνεχίσῃ ἀπροσκόπτως τήν πορείαν της.
Ἐπί δέ τούτοις, εὐελπιστοῦντες ἀφ’ ἑνός μέν ὅτι θέλετε κατανοήσει τήν σημασίαν τῶν ὡς ἄνω ἐκτεθέντων καί ἀφ’ ἑτέρου ὅτι εἰς τάς τελικάς ἀποφάσεις ὑμῶν θά λάβητε ὑπ’ ὄψιν τάς θέσεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐπικαλούμεθα ἐφ’ ὑμᾶς πλουσίαν τήν Χάριν τοῦ Θεοῦ καί διατελοῦμεν μετ' εὐχῶν.
† Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ἀρχιμ. Μᾶρκος Βασιλάκης

Πηγή:Romfea.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου