Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2010

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας αποστέλλει έγγραφο προς την Ιερά Σύνοδο της Ελλαδικής Εκκλησίας, περί της κάρτας του πολίτη


Εν Ιερά Πόλει Μεσολογγίου τη 1η Οκτωβρίου 2010
Αριθ. Πρωτ.: 962

Πρός
τήν Ἅγίαν καί Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Ἰω. Γενναδίου 14
ΑΘΗΝΑΣ

Μακαριώτατε, Άγιοι Συνοδικοί,
Δια της υπ’ αριθ. 3008/30-7-10 Συνοδικής Πράξεως της Διαρκούς Ιεράς ημών Συνόδου επληροφορήθημεν τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα οποία θα απασχολήσουν την τακτικήν Συνέλευσιν της αγίας και Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος από 5ης έως 8ης Οκτωβρίου.
Τα προς συζήτησιν θέματα της ημερησίας διατάξεως χρήσιμα και λίαν επίκαιρα ουδείς αρνείται ότι θα ωφελήσουν όλους τους αγίους αδελφούς Αρχιερείς και δι’ ημών όλον το πλήρωμα της Ελλαδικής Εκκλησίας. Επιτρέψατέ μου όμως, όλως υιικώς να υπογραμμίσω ότι υπάρχουν και άλλα θέματα ιδιαιτέρως αξιοπρόσεκτα και επείγοντα σήμερον, δια τα οποία ο πιστός και συνειδητώς ζων το θέλημα του Τριαδικού Θεού λαός, ζητεί να πληροφορηθή την υπεύθυνον γνώμην των ποιμένων του.
Ταπεινώς προάγομαι να αναφέρω εν εξ αυτών.
Οἱ χριστιανοί μας συνεχώς μας ερωτούν πως πρέπει να αντιμετωπίσουν την «κάρτα του πολίτου». Ζητούν και περιμένουν την υπεύθυνον γνώμην και τοποθέτησιν της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας.
Η πολιτική ηγεσία της χώρας ανεκοίνωσεν επισήμως την καθιέρωσιν της «κάρτας του πολίτου» από τας αρχάς του 2011. Η κάρτα αυτή, μία μορφή ηλεκτρονικής ταυτότητος, ανησυχεί τους χριστιανούς μας, όταν μάλιστα και σοβαροί επιστήμονες θετικών επιστημών εκφράζουν σοβαράς επιφυλάξεις.
Μας διδάσκουν, Μακαριώτατε και άγιοι Αρχιερείς, οι χριστιανοί μας όταν προτιμούν οιανδήποτε θυσίαν από την άρνησιν του θελήματος του Θεού και την προδοσίαν της αμωμήτου πίστεως. Περιμένουν λοιπόν, την υπεύθυνον, επιστημονικώς ηλεγμένην, την αγιογραφικώς και πατερικώς κατοχυρωμένην γνώμην και απόφασιν της αγίας Ιεραρχίας δια να ηρεμήσουν και να μην αμαρτάνουν - καθώς πιστεύουν - δια να ζουν με ευλογίαν και συνέπειαν το θέλημα του Θεού. Εάν δεν ακούσουν, δεν γνωρίσουν, δεν στερεώσουν εις την καρδίαν των την υπεύθυνον φωνήν των πνευματικών πατέρων, των ποιμένων τους, των Επισκόπων, θα ζουν μέσα εις την σύγχυσιν, την αγωνίαν, τον φόβον, την οργήν, τα οποία σήμερον δημιουργούν οι πονηροί σκοποί των σκοτεινών αντορθοδόξων και ανθελληνικών δυνάμεων.
Το βασικόν και λίαν σοβαρόν δια την πνευματικήν ζωήν όλων μας αυτό θέμα ταπεινώς φρονώ ότι, εάν θα συζητηθή κατά τας συνεδριάσεις της σεπτής Ιεραρχίας, θα ωφελήση και ημάς αλλά και όλον το συνειδητόν πλήρωμα της αγίας ημών Εκκλησίας. Ο λαός μας είναι ανάγκη να ενημερώνεται, να ενισχύεται και ημείς ποιμένες ανύστακτοι, άγρυπνοι εις τας επάλξεις να τον περιφρουρούμεν από τους εχθρούς της σωτηρίας του.
Εκζητών την συγγνώμην και τας αγίας Υμών ευχάς διατελώ

Μετα βαθυτάτου σεβασμού
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου