Τετάρτη 8 Απριλίου 2015

Το Συναξάρι της αυριανής ημέρας

Τή αγία καί μεγάλη Πέμπτη, οι τά πάντα καλώς διαταξάμενοι θείοι Πατέρες, αλληλοδιαδόχως έκ τε τών θείων Αποστόλων, καί τών ιερών Ευαγγελίων, παραδεδώκασιν ημίν τέσσαρά τινα εορτάζειν, τόν ιερόν Νιπτήρα, τόν μυστικόν Δείπνον (δηλαδή τήν παράδοσιν τών καθ' ημάς φρικτών Μυστηρίων), τήν υπερφυά Προσευχήν, καί τήν Προδοσίαν αυτήν. 

Στίχοι εις τόν Iερόν Νιπτήρα
Νίπτει Μαθητών εσπέρας Θεός πόδας, 
Ού πούς πατών ήν εις Εδέμ δείλης πάλαι. 

Εις τόν Μυστικον Δείπνον
Διπλούς ο Δείπνος, Πάσχα γάρ νόμου φέρει, 
Καί Πάσχα καινόν, Αίμα. Σώμα Δεσπότου. 

Εις τήν υπερφυά Προσευχήν
Προσεύχη, καί φόβητρα, θρόμβοι αιμάτων, 
Χριστέ, προσώπου, παραιτούμενος δήθεν 
θάνατον, εχθρόν εν τούτοις φενακίζων. 

Εις τήν Προδοσίαν
Τί δεί μαχαιρών, τί ξύλων λαοπλάνοι, 
Πρός τό θανείν πρόθυμον εις Κόσμου λύτρον. 

Τή αφάτω σου ευσπλαγχνία, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου