Σάββατο 15 Απριλίου 2017

Το Συναξάρι της Αγίας και Μεγάλης Παρασκευής


Τή αγία καί μεγάλη Παρασκευή, τά άγια καί σωτήρια καί φρικτά Πάθη τού Κυρίου καί Θεού καί Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού επιτελούμεν, τούς εμπτυσμούς, τά ραπίσματα, τά κολαφίσματα, τάς ύβρεις, τούς γέλωτας, τήν πορφυράν χλαίναν, τόν κάλαμον, τόν σπόγγον, τό όξος, τούς ήλους, τήν λόγχην, καί πρό πάντων, τόν σταυρόν, καί τόν θάνατον, ά δι' ημάς εκών κατεδέξατο, έτι δέ καί τήν τού ευγνώμονος Ληστού, τού συσταυρωθέντος αυτώ, σωτήριον εν τώ Σταυρώ ομολογίαν. 

Στίχοι εις τήν Σταύρωσιν
Ζών ει Θεός σύ, καί νεκρωθείς εν ξύλω, 
Ω νεκρέ γυμνέ, καί Θεού ζώντος Λόγε. 

Έτεροι εις τόν ευγνώμονα Ληστήν
Κεκλεισμένας ήνοιξε τής Εδέμ πύλας, 
Βαλών ο Ληστής κλείδα τό, Μνήσθητί μου. 

Τή υπερφυεί καί περί ημάς παναπείρω σου ευσπλαγχνία, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. 
Αμήν. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου