Δευτέρα 18 Μαΐου 2015

Όσες ασφαλιστικές καλύψεις και αν κάνει ο άνθρωπος...δίχως Θεό παραμένει παντελώς ανασφάλιστοςΣοὶ παρακατιθέμεθα τὴν ζωὴν ἡμῶν ἅπασαν καὶ τὴν ἐλπίδα, Δέσποτα φιλάνθρωπε, καὶ παρακαλοῦμέν σε καὶ δεόμεθα καὶ ἱκετεύομεν τοῖς πλέουσι σύμπλευσον· τοῖς ὁδοιποροῦσι συνόδευσον· τοὺς νοσοῦντας ἴασαι, ὁ ἰατρὸς τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν

    Zούμε αγαπαητοί εν Χριστω αδελφοί σ έναν κόσμο ταραγμένο. Σ έναν κόσμο που ψαχνει να βρει διέξοδο στο αδιέξοδο, ελπίδα μέσα στην απελπισία του, ασφάλεια μέσα στην ανασφάλεια που εμείς δημιουργήσαμε.Και συχνά ακούμε στην καθημερινή μας ζώη εκφράσεις όπως: Είμαι ἀσφαλισμένος, ἔχω ἀσφάλεια ζωῆς, ἔχω ἀσφαλισμένο τὸ αὐτοκίνητό μου». Φράσεις συνηθισμένες, φράσεις ποὺ τὶς λέμε ἢ τὶς ἀκοῦμε συχνὰ στὴ ζωή μας.
    Μεσα στὸν ταραγμένο καὶ μεταβαλλόμενο κόσμο μας ἡ καταφυγὴ σὲ ὑπηρεσίες, ποὺ ὑπόσχονται καὶ παρέχουν κάποιου εἴδους ἀσφάλεια, γίνεται ὅλο καὶ περισσότερο ἐπιτακτικὴ καὶ ἀπὸ πολλοὺς θεωρεῖται ἀπολύτως ἀναγκαία. Ἄλλωστε καὶ οἱ ἀσφαλιστικὲς ἑταιρεῖες σ᾿ αὐτὸ τὸ γενικευμένο αἴσθημα ἀνασφάλειας βασίζονται καὶ ἐπενδύουν, προσπαθώντας νὰ πείσουν ὅλο καὶ περισσότερους ἀνθρώπους νὰ ὑπογράψουν κάποια σύμβαση μαζί τους, καὶ μάλιστα σύμβαση ὅσο γίνεται μεγαλύτερη καὶ γιὰ περισσότερες ασφαλιστικές καλύψεις.  Μὲ βάση τὴ σύμβαση, ὁ ἀσφαλιζόμενος πληρώνει στὴν ἑταιρεία κατὰ τακτὰ χρονικὰ διαστήματα ἕνα χρηματικὸ ποσό, καὶ ἡ ἀσφαλιστικὴ ἑταιρεία ἀναλαμβάνει τὴν υποχρέωση νὰ ἀποζημιώσει τὸν ἀσφαλισμένο μὲ τὸ ἀντίστοιχο ποσὸ χρημάτων γιὰ ζημιὰ ποὺ τυχὸν θὰ ὑποστεῖ. Εἶναι φανερὸ ὅτι αὐτοῦ τοῦ εἴδους οἱ ἀσφάλειες ἔχουν περιορισμένη δυνατότητα προστασίας καὶ ἀφοροῦν τὶς συγκεκριμένες περιπτώσεις ποὺ ἔχουν συμφωνηθεῖ.  Τι γίνεται ὅμως γιὰ τοὺς τόσους κινδύνους ποὺ ξεπερνοῦν τὴν περιορισμένη προστασία τῶν ἀσφαλιστικῶν ἑταιρειῶν; Δὲν ὑπάρχει κάποια ἄλλου εἴδους ἀσφάλεια ποὺ νὰ παρέχει πλήρη προστασία στὸν ἄνθρωπο; Ἀσφάλεια ποὺ νὰ καλύπτει ὅλες τὶς πτυχὲς τῆς ζωῆς;        Ὑπάρχει! Εἶναι ἡ ἀσφάλεια ποὺ παρέχει ὁ παντοδύναμος καὶ πανάγαθος Δημιουργὸς καὶ πάνσοφος Κυβερνήτης τῆς ζωῆς μας, ὁ Θεός. Εἶναι ἀπόλυτη ἀσφάλεια, ἔναντι παντὸς κιν-δύνου καὶ χωρὶς ὐποχρέωση καταβολῆς ἀσφαλίστρων. Ἕνα μόνο πράγμα ἀπαιτεῖται γιὰ νὰ τὴν ἀποκτήσει ὁ ἄνθρωπος: ἡ πίστη!Ἔχεις τὴν πίστη; Ἐναποθέτεις μὲ ἐμπιστοσύνη τὴ ζωή σου, τὴν οἰκογένειά σου, ὅλες τὶς ὑποθέσεις σου στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ; Τὰ ἔχεις ὅλα! Δὲν θὰ σὲ ἐγκαταλείψω, λέει ὁ Θεὸς στὸν ψαλμωδὸ καὶ βασιλέα Δαβὶδ καὶ σὲ κάθε πιστὸ χριστιανό, ἀλλὰ θὰ ἐξακολουθῶ νὰ σὲ συνετίζω καὶ νὰ σὲ συνοδεύω στὸ δρόμο ποὺ πρέπει νὰ βαδίζεις. Οἱ ὀφθαλμοί μου δὲν θὰ ἀποσπασθοῦν ἀπὸ σένα, ἀλλὰ θὰ εἶναι προσηλωμένοι καὶ στηριγμένοι ἐπάνω σου, γιὰ νὰ σὲ προστατεύουν καὶ σὲ προφυλάσσουν ἀπὸ κάθε κίνδυνο.      Ὁ πιστὸς χριστιανὸς μπορεῖ κάποτε νὰ πορεύεται σὲ ἀπόκρημνα μονο-πάτια, νὰ ἀντιμετωπίζει δηλαδὴ πειρασμούς, δοκιμασίες καὶ προβλήματα μεγάλα. Μπορεῖ νὰ φτάσει σὲ σημεῖο νὰ κινδυνεύει καὶ αὐτὴ ἡ ζωή του, τὸ μέλλον τῶν παιδιῶν του καὶ τῆς οἰκογενείας του. Ἄλλοτε πάλι μπορεῖ νὰ κληθεῖ νὰ δώσει λύση σὲ δυσεπίλυτα ἀνθρω-πίνως προβλήματα τῆς ἐργασίας του, τῆς  ἐπαγγελματικῆς σταδιοδρομίας τῶν παιδιῶν του καὶ νὰ διαπιστώνει ὅτι βρίσκεται σὲ ἀδιέξοδο, ὅτι κινδυνεύει. 
      Να αγαπητοί  ἡ ὥρα τῆς πίστεως! Ἂς μὴν ἀπογοητεύεται σ᾿ αὐτὲς τὶς δύσκολες, τὶς κρίσι-μες περιστάσεις. Ἔχει ἰσχυρὸ προστάτη καὶ ὑπερασπιστὴ τῆς ζωῆς του. Ἔχει πάνσοφο καὶ παντοδύναμο Κυβερνήτη τῆς ζωῆς του. Ἔχει προστάτη του τὸν Δημιουργό του. Μὲ τὴν πανσοφία Του ὁ Θεὸς θὰ βρεῖ καὶ θὰ δώσει τὶς κατάλληλες λύσεις ἐκεῖ ὅπου ὁ ἀνθρώπινος νοῦς ἀδυνατεῖ νὰ βρεῖ λύση. Διότι γιὰ τὴν πανσοφία, τὴν ἀγαθότητα καὶ τὴν παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ δὲν ὑπάρχουν ἀδιέξοδα οὔτε ἄλυτα προβλήματα.«Μὴ φοβοῦ Ἄβραμ, ἐγὼ ὑπερασπίζω σου», εἶπε κάποτε στὸ μεγάλο Πα-τριάρχη Ἀβραάμ.
      Τὸ ἴδιο λέει καὶ στὸν κάθε πιστό, σὲ κάθε ἐποχή. Τὸ ἴδιο λέει καὶ στὸν καθένα μας σήμερα: Μὴ φοβᾶσαι! Ἐγὼ θὰ εἶμαι μαζί σου, θὰ σὲ προστατεύω, θὰ σὲ ἀσφαλίζω ἀπὸ κάθε κίνδυνο· «μὴ φοβοῦ, μόνον πίστευε».
     Στὶς μέρες μας, μὲ τὴν κρίση ποὺ διέρχεται ἡ πατρίδα μας, πολλοὶ ἀντιμετωπίζουμε στιγμὲς καὶ ὧρες δύσκολες στὴ ζωή μας. Ἀνασφάλεια καὶ ἀβεβαιότητα ἐπικρέμαται παντοῦ. Ὅμως, ὡς πιστοὶ χριστιανοί, ἂς προχωροῦμε μὲ εἰρήνη ψυχῆς, μὲ ἐμπιστοσύνη στὸν πανάγαθο, πάνσοφο καὶ παντοδύναμο Δημιουργὸ καὶ Κυβερνήτη τῆς ζωῆς μας. Νὰ θυμόμαστε ὅτι Ἐκεῖνος θὰ εἶναι μαζί μας πάντοτε.Πάντοτε! Τὸ βεβαιώνει μὲ τὸν πιὸ κα-τηγορηματικὸ τρόπο: «Οὐ μή σε ἀνῶ οὐδ᾿ οὐ μή σε ἐγκαταλίπω ειμί μεθ ημών εως της συντελείας του αιώνος. Πρόσχες Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐξ ἁγίου κατοικητηρίου σου καὶ ἀπὸ θρόνου δόξης τῆς βασιλείας σου, καὶ ἐλθὲ εἰς τὸ ἁγιάσαι ἡμᾶς και σκήνωσον εν υμίν και σώσον τα ψυχάς ημών ως αγαθός και φιλάνθρωπος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου