Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012

Ουν πρέσβευε Άγιε Ελευθέριε, ελεηθήναι τας ψυχάς ημών


Τῆς ἱεραρχίας σου Ὅσιε Πάτερ,τὴν στολὴν ἐφοίνιξας, ταῖς ῥοαῖς τῶν αἱμάτων σου.
Ἐν μέσῳ δὲ τοῦ σταδίου ἀνδρικῶς τελειωθέντα ἰδοῦσά σε, ἐπιπεσοῦσα ἠσπάζετο τὸ γλυκὺ τέκνον,
ἡ καλῶς γεννησαμένη καὶ θρεψαμένη σε·διὸ καὶ τμηθεῖσα τῷ ξίφει,
εἰς οὐρανίους θαλάμους μετὰ σοῦ συνεισῆλθεν.Ὢ μακαρίας Μητρός!
ὢ μαστῶν ἱερῶν! οὓς ἐθήλασας μάκαρ Ἐλευθέριε,καὶ τῆς φύσεως τὸν Πλάστην ἐπέγνως.
Σὺν αὐτῇ οὖν πρέσβευε,ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου