Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2017

Εγκύκλιος Σεβασμιωτάτου για την ημέρα του Αγιασμού σε Γυμνάσια και Λύκεια της Ιεράς μας Μητροπόλεως

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
 ΚΟΣΜΑΣ   

Πρὸς  τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες
Τῶν Γυμνασίων καί Λυκείων τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως

Ἀγαπητά μου παιδιά,
Μέ πατρική ἀγάπη συμμετέχω καί ἐγώ στή χαρά σας. 
Ἤλθατε πάλι σήμερα στήν πνευματική ἀγκάλη τοῦ σχολείου σας γιά νά αὐξήσετε τίς ἐπιστημονικές σας γνώσεις, νά μορφωθεῖτε, νά ἑτοιμάσετε τόν ἑαυτό σας γιά τήν ἐπιτυχία καί τήν ἐπιθυμητή ἀποκατάσταση. Ἤλθατε μέ ὡραίους πόθους, εὐγενεῖς στόχους κι ἐλπίδες. 
Θέλω πατρικά νά σᾶς συγχαρῶ καί νά εὐχηθῶ τήν καλή ἐπίδοσι στά μαθήματά σας καί τήν ἄριστη ἐπιτυχία γιά ὅλους καί ὅλες σας.
Ἐπίσης νά συγχαρῶ καί νά εὐχαριστήσω τούς ἀρίστους ἐκπαιδευτικούς σας καί νά εὐχηθῶ ὑγεία καί δύναμι σέ ὅλους, διευθυντές καί διευθύντριες, καθηγητές καί καθηγήτριες. Νά μήν παραλείψω ὅμως νά συγχαρῶ μέ ὅλη μου τή δύναμι κι ἐκείνους πού μοχθοῦν κάθε στιγμή γιά ἐσᾶς, τούς καλούς σας γονεῖς.
Ἐπιτρέψατέ μου καλά μου παιδιά, νά ἐκφράσω τώρα μιά ὁλοκάρδια εὐχή.
Μέσα στά βάθη τῆς ψυχῆς σας κρύβετε λαχτάρες σπουδαῖες. Ὁ καθένας καί ἡ καθεμία ἀπό ἐσᾶς θέλετε κάτι ξεχωριστό νά γίνη στή ζωή σας. Θέλετε νά γίνετε ἄνθρωποι ἀνώτεροι, εὐγενεῖς, πνευματικοί. Θέλετε νά γίνετε ἐπιστήμονες, νά ἀποκατασταθεῖτε μέ ἐπιτυχία, νά προσφέρετε στήν κοινωνία ὑπηρεσίες εὐεργετικές καί ἀποδοτικές.
Ταυτόχρονα, θέλετε νά ἔχετε στή ζωή σας ἀκέραιες ψυχικές δυνάμεις, συνείδησι καθαρή, ἤρεμη, ἥσυχη, νά προχωρεῖτε στή ζωή σας μέ συνοδοιπόρο τήν πρόοδο.
Ὅλα αὐτά, παιδιά μου, δέν γίνονται μόνο μέ τούς πόθους. Δέν εἶναι ἀρκετό νά θέλει κανείς κάτι γιά νά τό ἔχει. Ἀπ’ τόν πόθο μέχρι τήν πραγμάτωσι ὑπάρχει ἕνας δρόμος. Καί ὁ δρόμος αὐτός εἶναι ὡραῖος μέν, ἀλλά ἀνηφορικός, δύσκολος, τραχύς.
Ἐδῶ θά ἤθελα νά σᾶς ὑπενθυμίσω ἕνα γνωμικό: «ἄν θές νά γίνεις ὅ,τι λαχταρᾶς, πρέπει νά γίνης, νά εἶσαι ἥρωας».
Ἐκεῖ στά ἄδυτα τῆς καρδιᾶς σας εἶναι ἀνάγκη, σταθερά, ζωντανά νά πάρετε τήν ἀπόφασι πού θά σᾶς ἀναδείξει ἥρωες. Τήν ἀπόφασι, ὥστε νά δώσετε τίς νεανικές σας δυνάμεις στόν κόπο, στήν μελέτη, στήν προθυμία, στόν μόχθο τῆς σπουδῆς. Καί νά τό κάνετε αὐτό σέ πεῖσμα κάθε πειρασμοῦ, πού ἔρχεται τώρα στή νεότητα νά σᾶς θολώσει καί νά σᾶς παρασύρει.
Ἥρωας εἶναι ἐκεῖνος πού δέν σταματᾶ στά ἐμπόδια, πού ξεπερνᾶ τίς δυσκολίες, πού ἀγωνίζεται πάντα∙ ἐκείνος πού εἶναι πρόθυμος γιά κάθε θυσία προκειμένου νά ἀποκτήσει τήν ἐπιστήμη, ἀλλά καί νά μείνη πιστός καί σταθερός στά ἰδανικά του.
Εὔχομαι νά γίνετε ἥρωες γιά νά ἀπομακρύνετε τή σύγχυσι πού θολώνει καί ἀνακόπτει σήμερα τήν πρόοδο τῶν νέων. 
Στήν ἐποχή μας πολύ ἁπλώνεται ἡ ραθυμία, ὁ ὠχαδελφισμός, ἡ ζωή τῆς εὐκολίας, ἡ εἰρωνεία πρός τούς νέους πού εἶναι συνεπεῖς στόν καλό ἀγώνα, πού εἶναι ἐπιμελεῖς στή μελέτη. Μέ γενναία καρδιά, ἀποφύγετε ὅλους ἐκείνους πού θέλουν νά ἐπιτύχουν χωρίς κόπο καί θυσίες. Μή παρασυρθεῖτε.
Νά γίνετε ἥρωες, ἐμπρός στόν πόλεμο ὅλων ἐκείνων πού θέλουν νά ξεριζώσουν ἀπό τήν καρδιά σας τά μεγάλα ἰδανικά τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῆς Πατρίδος.
Σταθεῖτε ὄρθιοι, «ἑδραῖοι, ἀμετακίνητοι». Σταθεῖτε ἄτεγκτοι ἐμπρός στή σύγχρονη κοσμική φωνή, πού θέλει νά σᾶς κάνει σάρκες καί ὑποτελεῖς ὑπηρέτες τῆς προσωπικῆς ἀναδείξεως ὅλων ἐκείνων πού σᾶς κυκλώνουν χωρίς εἰλικρινῆ ἀγάπη.
Καί κάτι τελευταῖο παιδιά μου. Σταθεῖτε ὄρθιοι, ἀπέναντι στή λαίλαπα τή σημερινή πού θέλει νά σκοτίσει τή νεότητα, νά ἀπομακρύνει τή δύναμι πού θά σᾶς ἀναδείξει ἥρωες. Πιστέψτε ὅτι μόνο ἕνας θά σᾶς σώσει ἀπό τόν σκοτισμό: Ὁ μόνος ἀληθινός Θεός. Ὁ Χριστός μας. Μόνο Ἐκεῖνος εἶναι «τό Φῶς τό ἀληθινό», ἡ Ὁδός καί ἡ Ἀλήθεια, ὁ γνήσιος Φίλος, ὁ στοργικός καί παντοδύναμος Πατέρας τῆς νεότητος.
Ὅποιος καί νά σᾶς μιλήσει γιά ἄλλους μεγάλους διδασκάλους καί ψευδοθεούς, ἡρωικά ἀπαντῆστε του ὥς ὀρθόδοξοι γενναῖοι Χριστιανοί καί Ἕλληνες. Μόνον ὁ Χριστός ἀναστήθηκε. Μόνον ὁ Χριστός κάνει θαύματα. Μόνον ὁ Χριστός κάνει ἁγίους, γιατί εἶναι ὁ ἀληθινός Θεός. 
Δεχθῆτε, σᾶς παρακαλῶ, τόν Χριστό στήν καρδιά σας, στή ζωή σας. Θά γίνετε, τότε, ἀληθινοί ἥρωες. Θά ἐπιτύχετε στήν ἐπιστήμη σας, θά ὁλοκληρωθεῖτε ὡς προσωπικότητες, θά προοδεύετε ἀληθινά καί βέβαια, θά ἐπιτύχετε.
Τό εὔχομαι μέ ὅλη μου τήν πατρική καρδιά.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου