Παρασκευή 12 Απριλίου 2013

Δελτίο Τύπου που μας έστειλε η Ιερά μας Μητρόπολη

Ἐν Ἱερᾷ Πόλει Μεσολογγίου, τῇ 11ῃ Ἀπριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

10 Ἀπριλίου 1821 - 10 Ἀπριλίου 1826
Τιμή στούς Μάρτυρες τοῦ Γένους

Τήν ἱερά μνήμη τοῦ ἁγίου ἐθνοϊερομάρτυρος Γρηγορίου Ε’, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (+10 Ἀπριλίου 1821) ἀλλά καί τή μνήμη τῶν Ἐξοδιτῶν, τῶν ἐνδόξων προμάχων καί προασπιστῶν τῆς Ἱερᾶς Πόλεως Μεσολογγίου (+10 Ἀπριλίου 1826), τίμησαν οἱ κάτοικοι τοῦ Μεσολογγίου τήν Τετάρτη 10 Ἀπριλίου 2013. Στόν Ἱερό Ναό Ἀποστόλου Παύλου Ἱερᾶς Πόλεως Μεσολογγίου, ὁ ὁποῖος χτίστηκε «πλησίον τοῦ χώρου ὅπου κατά τήν παράδοση ἔγινε ἡ πρώτη σφαγή τῶν Ἐξοδιτῶν», ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶς τέλεσε τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης 10 Απριλίου τήν Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων. Ἀμέσως μετά προέστη ἐπιμνημοσύνου δεήσεως καί εὐχήθηκε ὑπέρ ἀναπαύσεως «τῶν ἀειμνήστων ἀγωνιστῶν καί προμάχων τῆς Ἱερᾶς Πόλεως ταύτης, Ἰωσήφ καί Πορφυρίου τῶν Ἀρχιερέων καί πάντων τῶν μετ’ αὐτῶν ἐν τῆ ἡρωικῇ Ἐξόδῳ ἀγωνισαμένων καί πεσόντων ὀρθοδόξων πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν Ἑλλήνων τε καί Φιλελλήνων».
Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Κοσμᾶς, κατά τήν ὁμιλία του ἀναφέρθηκε «σέ τρεῖς σημαντικές ἡμερομηνίες, οἱ ὁποίες ὅταν συνδεθοῦν μᾶς διδάσκουν, μᾶς οἰκοδομοῦν, μᾶς ὀφελοῦν». Τονίζοντας ὁ Σεβασμιώτατος τήν ἡμερομηνία τῆς 10ης Ἀπριλίου τῶν ἐτῶν 1821, 1826, 2013, εἶπε μεταξύ ἄλλων τά ἑξῆς: «10 Ἀπριλίου 1821: Στήν Βασιλεύουσα, στήν Πόλη τῶν πόλεων, ὁ Πατριάρχης τοῦ Γένους, ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Ε’ μετά τήν ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία, τήν ἡμέρα τοῦ Πάσχα, ἀφοῦ κοινώνησε τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, ἀφοῦ ἑνώθηκε μέ τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ μας, ὁδηγεῖται ἀπό τούς Ἀγαρηνούς ἐκεῖ στήν κλειστή πλέον σήμερα πύλη τοῦ Πατριαρχείου καί θυσιάζεται γιά τοῦ Χριστοῦ τήν Πίστη τήν ἁγία καί τῆς Πατρίδος τήν ἐλευθερία.
»10 Ἀπριλίου 1826: Στό Μεσολόγγι, ὁ ἅγιος ἐκεῖνος καί ἡρωικός Ἱεράρχης, ὁ ἐπίσκοπος Ρωγῶν Ἰωσήφ, μαζί μέ τούς εὐλαβεῖς καί ἀγωνιστάς κληρικούς του, περνάει ἀπό ντάπια σέ ντάπια καί κοινωνεῖ τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων τούς προμάχους τῆς πόλεως καί ἐνισχύει τό λαό τοῦ Μεσολογγίου. Κι ἀφοῦ ἑνώνονται ὅλοι μέ τό πανάγιο Σῶμα καί Αἷμα τοῦ Χριστοῦ μας, κάνουν τήν Ἔξοδο καί ζοῦν τή φοβερή ἐκείνη νύχτα… ζοῦν τή μεγάλη σφαγή τους ἀπό τούς ἄσπονδους ἐχθρούς τῆς πατρίδος.
»10 Ἀπριλίου 2013: Σήμερα, ἐμεῖς οἱ σύγχρονοι ὀρθόδοξοι Χριστιανοί καί Ἕλληνες, οἱ κάτοικοι τοῦ Μεσολογγίου ζοῦμε ἀκόμη μία Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, τήν ἴδια ἡμερομηνία, ἐδῶ σ’ αὐτό τό μαρτυρικό χῶρο. Μέσα στό Ναό τοῦ Ἀποστόλου Παύλου κοινωνήσαμε τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, ἑνωθήκαμε κι ἐμεῖς μέ τό Χριστό μας.
»Καί βέβαια δέν ἔχουμε ἐμεῖς, ἀγαπητοί, ἄμεσο κίνδυνο ὅπως ὁ ἅγιος Γρηγόριος Ε’, οὔτε ὅπως οἱ πρόγονοί μας, οἱ Ἐλεύθεροι Πολιορκημένοι. Ἐμεῖς, δόξα τῷ Θεῷ ἀκόμη, δέν κινδυνεύουμε σωματικά, ὅμως κινδυνεύουμε νά ζήσουμε μία ἄλλη σκλαβιά, πολύ χειρότερη ἀπό ἐκείνη τή σκλαβιά τῶν Ὀθωμανῶν. Βλέπουμε σήμερα τά πάντα νά καταλύονται. Βλέπουμε νά εἰρωνεύονται, νά διώκονται, νά πολεμοῦνται, νά καταργοῦνται ἀξίες, ἰδανικά, ἀρχές, θεσμοί ἅγιοι καί πανάγιοι. Βλέπουμε νά πολεμεῖται αὐτή ἡ γλυκιά μας Ὀρθοδοξία, ἀλλά καί ἡ γνήσια Φιλοπατρία.
»Σήμερα, ἐμεῖς ἀγαπητοί, ἄς σκεφθοῦμε πολύ σοβαρά τό προσωπικό μας καθῆκον, ἄς σκεφθοῦμε πώς μᾶς εὐλόγησε κι ἐμᾶς ὁ Θεός χαρίζοντάς μας τό ἴδιο τό Σῶμα Του καί τό Αἷμα Του. Τό ἴδιο πανάγιο Σῶμα καί Αἷμα πού κοινώνησαν ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Ε΄, ὁ ἐπίσκοπος Ρωγῶν Ἰωσήφ, οἱ τότε μαρτυρικοί ἱερεῖς, ἀλλά καί οἱ Ἐξοδίτες. Τό ἴδιο Σῶμα καί Αἷμα τοῦ Χριστοῦ κι ἐμεῖς σήμερα κοινωνοῦμε. Γιατί εἴμαστε κι ἐμεῖς, ὅπως κι ἐκεῖνοι χριστιανοί ὀρθόδοξοι ἀλλά καί Ἕλληνες, μέλη τῆς Πατρίδος, τῆς γλυκιᾶς Ἑλλάδος. »Σήμερα κι ἐμεῖς ὀφείλουμε νά θυμηθοῦμε καί νά τιμήσουμε καί τόν ἅγιο Γρηγόριο καί τούς ἀδελφοῦ μας, τούς προγόνους μας, τούς πατέρας καί ἀδελφούς, τούς προμάχους τῆς Πίστεως καί τοῦ Μεσολογγίου.
»Σήμερα, ὅμως, ἄς θελήσουμε κι ἐμεῖς νά πάρουμε τίς ἀποφάσεις μας. Νά ἀγαπήσουμε ὅπως ἐκεῖνοι τόν Κύριο καί Θεό μας Ἰησοῦ Χριστό. …νά ποθήσουμε τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Κυρίου! Ἄς θελήσουμε νά κάνουμε τόν ἀγώνα μας… μήν τό παραθεωρήσουμε αὐτό πλέον. Σ’ αὐτή τή μεγάλη ἑορτή καί μνήμη, νά πάρουμε ἀποφάσεις... Νά κρατᾶμε κι ἐμεῖς τόν ἑαυτό μας, τήν οἰκογένειά μας, τήν κοινωνία μας ἐλεύθερη ἀπό ἐπιβουλές, ἀλλά καί τό Μεσολόγγι καί τήν Πατρίδα μας πέρα γιά πέρα ἐλεύθερα. Ἅς εὐχηθοῦμε, ἔτσι νά προχωρήσουμε καί νά ζήσουμε Ἅγιο Πάσχα».

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου καί Ἐπικοινωνίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου