Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2015

Ποιμαντορική Εγκύκλιος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κκ Κοσμά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ 
ΑΙΤΩΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Ἀρχιεπ. Δαμασκηνοῦ 10
302 00 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ
Τηλ: 26310-22322, 22421, Fax: 26310-28701
Ἱστοσελίς: www.imaa.gr
e_mail: imaa@otenet.gr

Ἐν Ἱερᾷ Πόλει Μεσολογγίου τῇ  28ῃ Ἰανουαρίου 2015

Ἀριθ. Πρωτ.: 88
Π Ο Ι Μ Α Ν Τ Ο Ρ Ι Κ Η  Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ
( ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 72 )

Ο  ΧΑΡΙΤΙ  ΘΕΟΥ  ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ  ΚΑΙ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
ΤΗΣ  ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  ΑΙΤΩΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Κ Ο Σ Μ Α Σ
Πρός  τούς Παν/τους Ἱεροκήρυκας, Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς,
Ὁσιωτάτους Μοναχούς καί Μοναχάς 
καί τό  Χριστεπώνυμον  Πλήρωμα 
τῆς  καθ’ ἡμᾶς  Ἱερᾶς  Μητροπόλεως.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Εἰσήλθαμε στήν ἁγιασμένη καί ψυχωφελῆ περίοδο τοῦ Τριωδίου.
Δέκα ἑβδομάδες πρό τοῦ Πάσχα διαρκεῖ ἡ περίοδος τοῦ Τριωδίου. Διαιρεῖται σέ τρεῖς ἀνίσους ὑποπεριόδους. Τήν προπαρασκευαστική περίοδο, τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή καί τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα. 
Ἡ μητέρα μας Ἐκκλησία μέ τήν πνευματοκίνητη σοφία της καί τήν ἄμετρη ἀγάπη της, μᾶς χαρίζει τήν πνευματική αὐτή περίοδο γιά νά ἔλθουμε ὅλοι μας σέ πνευματική περισυλλογή, αὐτοσυγκέντρωσι καί ἀνασυγκρότησι.
Ὅλοι μας γνωρίζουμε ὅτι οἱ βιοτικές μέριμνες, οἱ καθημερινές ἀσχολίες μέ τά ὑλικοσωματικά μᾶς δημιουργοῦν πνευματική νάρκη.
Αὐτή ἡ νάρκη, ἡ χαλάρωσι καί ἡ πνευματική ὑπνηλία, ἄν δέν ἀντιμετωπισθοῦν ἐγκαίρως, θά φέρουν ψυχική ἀτονία, πνευματική θόλωσι καί φθορά, ὀλίσθημα ψυχικοῦ θανάτου.
Γιά νά προλάβη ἡ Ἐκκλησία μας τήν ψυχοκτόνο αὐτή κατάστασι, ἐθέσπισε καί προσφέρει τήν περίοδο τοῦ Τριωδίου.
Κι ἐμεῖς, συνειδητά, πνευματικά παιδιά τῆς Ἐκκλησίας μας ὀφείλουμε μέ εὐγνωμοσύνη νά δεχθοῦμε, νά γνωρίσουμε τήν εὐλογημένη αὐτή περίοδο καί νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι εἶναι περίοδος κατ’ ἐξοχήν πνευματική, περίοδος ἀνανήψεως, συναισθήσεως, εἰλικρινοῦς μετανοίας καί ἀνακαινίσεως.
Εἶναι περίοδος ἐγκρατείας, προσευχῆς, συνδιαλλαγῆς, συγχωρήσεως, συμφιλιώσεως μέ ὅσους τυχόν ψυχρανθήκαμε.
Εἶναι ἡ περίοδος τοῦ Τριωδίου καί μάλιστα ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή στάδιον πνευματικῶν ἀγώνων γιά νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τά πάθη μας καί τίς ἀδυναμίες μας, νά καλλιεργήσουμε ἀρετές, ὅπως ἡ ταπείνωσι, ἡ ἀγάπη, ἡ ἐλεημοσύνη, νά εὐτρεπίσουμε ἑαυτούς ὥστε ἕτοιμοι νά ἀνέλθουμε στόν φρικτό Γολγοθά, νά φθάσουμε στόν Ζωοδόχο Τάφο τοῦ Κυρίου μας, τήν Κυριακή της Ἀναστάσεως, νά προσέλθουμε «ψυχαῖς καθαραῖς καί ἀρειπώτοις χείλεσι» στήν μυστική Τράπεζα, νά κοινωνήσουμε τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων «εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί εἰς ζωήν αἰώνιον».
Γιά νά τά ἐπιτύχουμε ὅμως ὅλα αὐτά, εἶναι ἀνάγκη νά συναισθανθοῦμε «τά πλήθη τῶν πεπραγμένων μας δεινῶν». Νά ἐννοήσουμε καί νά πιστέψουμε τήν ἀνάγκη τοῦ προσωπικοῦ μας καθαρισμοῦ, τῆς ἐξαγνίσεώς μας, διά τῆς μετανοίας καί τοῦ μυστηρίου τῆς Ἐξομολογήσεως.
Ὁ Ζωοδότης Κύριος, ὁ ὁποῖος γιά μᾶς ἑκουσίως ἀνέβηκε στό Σταυρό παραγγέλλει «πᾶσι πανταχοῦ μετανοεῖν» (Πράξ. 12, 30) καί εἶναι ἕτοιμος νά ἀνοίξει τά ματωμένα χέρια του νά μᾶς δεχθῆ.
Γι’ αὐτό, ἐφέτος, ἄς σπάσουμε τά δεσμά τοῦ ἐγωισμοῦ καί τῆς ὑπερηφανίας. Ἄς μιμηθοῦμε τήν ταπείνωσι τοῦ Τελώνου, τήν συναίσθησι τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ τῆς Παραβολῆς, ἄς θελήσουμε νά ζήσουμε τόν πνευματικό πλοῦτο τοῦ Τριωδίου γιά νά φθάσουμε στή σωτήριο μετάνοια. 
Κατά τήν διάρκεια τοῦ Τριωδίου προσφέρονται πλοῦτος, θησαυρός μηνυμάτων μετανοίας. Ἐκλεκτά ἁγιογραφικά ἀναγνώσματα ἀπό τήν Παλαιά καί τήν Καινή Διαθήκη, γλυκύτατοι, κατανυκτικοί ὕμνοι, κατανυκτικές ἀκολουθίες, ὅπως εἶναι οἱ κατανυκτικοί Ἑσπερινοί, τό Μεγάλο Ἀπόδειπνο, ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ἀλλά καί ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος ὁδηγοῦν τίς καρδιές τῶν πιστῶν τέκνων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας στήν κατάνυξι, στήν ἀφύπνισι, στήν καλή ἀρχή τῆς μετανοίας.
Ὅποιος μελετήσει προσεκτικά τό Τριώδιο θά δεῖ μέ πόση σοφία εἶναι ἁρμοσμένη ὅλη ἡ ἀρχιτεκτονική της πνευματικῆς οἰκοδομῆς καί τῆς βιώσεώς του.
Ποτέ δέν θά ἦταν δυνατόν νά βρεθῆ καλύτερος πνευματικός δρόμος γιά τόν ὀρθόδοξο χριστιανό, προκειμένου νά φθάση στόν ἄξιο ἑορτασμό τοῦ Σταυρώσιμου καί Ἀναστάσιμου Πάσχα, ἀλλά καί νά ἀναγεννηθεῖ πνευματικά.
Μέ πατρική ἀγάπη παρακαλῶ καί προτρέπω, ἀγαπητοί, νά ζήσουμε συνειδητά ἐφέτος ὅλοι μας τήν κατανυκτική περίοδο τοῦ Τριωδίου.
Δυστυχῶς ὁ πολύς κόσμος συνδέει τό Τριώδιο μέ κοσμικές, καρναβαλικές ἐκδηλώσεις, μέ χορούς, ξεφαντώματα, μεταμφιέσεις καί παρόμοια.
Ὅλα αὐτά δέν ἔχουν σχέσι μέ τό πνεῦμα καί τό σκοπό τοῦ Τριωδίου. 
Εἶναι ὑπολείμματα εἰδωλολατρικῶν ἐθίμων, μᾶς κοσμικοποιοῦν, μᾶς ὁδηγοῦν σέ σύγχυσι, μᾶς ἀποπροσανατολίζουν, μᾶς ὁδηγοῦν στήν διακονία τῆς κραιπάλης, τῆς μέθης, τῆς ἀκολασίας.
Ὁ διάβολος κάνει «θαυμάσια» τό ἀνθρωποκτόνο ἔργο του μέ τίς κοσμικές αὐτές ἐκδηλώσεις. Ὅσοι πιστοί χριστιανοί θέλουν νά ζοῦν τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, νά ἁγιάζωνται καί νά φθάνουν ἄξιοι προσκυνηταί στό Πάσχα δέν μποροῦν νά συμμετέχουν στά εἰδωλολατρικά καί σατανικά αὐτά ἔργα.
Ἀλήθεια, σκέπτονται καί ἐνεργοῦν μέ ἀγάπη στό συνάνθρωπο αὐτοί πού ὀργανώνουν τίς πολυέξοδες αὐτές ἐκδηλώσεις;
Οἱ ἀδελφοί μας πεινοῦν καί στεροῦνται καί τῶν πλέον ἀπαραιτήτων καί αὐτοί κατασπαταλοῦν τόσα ποσά στό βωμό τῆς ἠδονοθηρίας, τῆς σαρκολατρείας καί τῆς δῆθεν «διασκεδάσεως».
Ἀγαπητοί, σταυροφορία πνευματική ἄς κάνουμε ἐφέτος γιά νά ζήσουμε τό Τριώδιο μέ τό Χριστό μέσα στήν Ἐκκλησία μας, νά ζήσουμε τή μετάνοια καί ἄξια νά φθάσουμε στό Πάσχα, ἀλλά καί νά δώσουμε παράδειγμα, χαρά καί ἀλληλεγγύη στούς συνανθρώπους μας.
Καλό καί εὐλογημένο Τριώδιο.

Μετ’ εὐχῶν
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο  ΑΙΤΩΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  ΚΟΣΜΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου