Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2016

Ποιμαντορική εγκύλιος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κκ Κοσμά, για την Κυριακή της Ορθοδοξίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Ἀρχιεπ. Δαμασκηνοῦ 10
302 00 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ
Τηλ: 26310 22322, 22421, Fax: 26310 28701
Ἱστοσελίς: www.imaa.gr
e_mail: imaa@otenet.gr

Ἐν Ἱερᾷ Πόλει Μεσολογγίου τῇ  15ῃ Μαρτίου  2016

Ἀριθ. Πρωτ.: 219
Π Ο Ι Μ Α Ν Τ Ο Ρ Ι Κ Η  Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ
( ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 83 )
Ο ΧΑΡΙΤΙ  ΘΕΟΥ  
ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ  ΚΑΙ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
ΤΗΣ  ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  ΑΙΤΩΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
Κ Ο Σ Μ Α Σ

Πρός  τό  Χριστεπώνυμον  Πλήρωμα τῆς  καθ’ ἡμᾶς  Ἱερᾶς  Μητροπόλεως.

Ἡ σημερινή Κυριακή λέγεται ἀφ΄ ἑνός Α΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν,   ἐπειδή   εἶναι   ἡ   πρώτη   Κυριακή   τῆς   Μ.Τεσσαρακοστῆς, ἀφ΄ ἑτέρου Κυριακή τῆς ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ. Κυριακή   τῆς   ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ  λέγεται   ἐπειδή   σήμερα ἑορτάζουμε   τήν   Ἀναστήλωσι   τῶν   ἁγίων   εἰκόνων   καί   τόν θρίαμβο τῆς ὀρθοδόξου πίστεως κατά τῆς φοβερῆς αἱρέσεως τῶν εἰκονομάχων, τῶν αἱρετικῶν δηλαδή ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι δέν δέχονταν νά τιμοῦν τίς ἅγιες εἰκόνες, ἀλλά ὠνόμαζαν τήν τιμήν τῶν ἁγίων εἰκόνων εἰδωλολατρία. Ἐπειδή   ὡς   Ὀρθόδοξοι   Χριστιανοί   ὀφείλουμε   νά γνωρίζουμε τήν ὀρθή πίστι τῆς Ἐκκλησίας μας γιά τίς ἅγιες εἰκόνες   ἀλλά   καί   νά   τίς   τιμοῦμε   ἀληθινά   καί   ὠφέλιμα,   θά ὑπογραμμίσω,  μέ  τήν  παροῦσα  Ἐγκύκλιο,  μερικές  σύντομες, χρησιμώτατες ἀλήθειες. 
    Ἡ   Ὀρθοδοξία   μας,   ἡ   ὁποία   διασώζει   διά   μέσου   τῶν αἰώνων   τήν  ἀνόθευτη   διδασκαλία  καί  παράδοσι  τῆς γνησίας   ἀρχαίας   Ἐκκλησίας,   ἐκφράζει   ἁγιοπνευματική ἀλήθεια καί μέ τήν ἁγιογραφία. Ἡ εἰκόνα  στήν ὀρθόδοξο Ἐκκλησία   προσφέρει   συγκλονιστική   ἀλήθεια   σέ   ὅποιον διαθέτει πνευματική ὠριμότητα καί προσκυνεῖ τήν εἰκόνα μέ πίστι, μέ πνεῦμα ταπεινώσεως καί πόθο ἁγιότητος. Οἱ ὀρθόδοξοι θεοφόροι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας ποτέ δέν   δέχθηκαν   τήν  θεοποίησι  ἤ   τήν  εἰδωλοποίησι   τῶν εἰκόνων,   ὅπως   πράττουν   οἱ   Προτεστάντες,   οἱ   Χιλιασταί   ἤ μάρτυρες   τοῦ   Ἰεχωβᾶ,   οὔτε   τίς   βλέπουν   σάν   διακοσμητικά στοιχεῖα, ὅπως οἱ Παπικοί. Οἱ ἅγιοι 367 Πατέρες τῆς ἁγίας Ζ΄Οἰκουμενικῆς   Συνόδου,   τούς   ὁποίους   τιμοῦμε   σήμερα,ἐδίδαξαν μέ τόν φωτισμό τοῦ ἁγίου Πνεύματος ὅτι: «Ἡ τῆςεἰκόνος   τιμή   ἐπί   τό   πρωτότυπον   διαβαίνει   καί   ὁπροσκυνῶν   τήν   εἰκόνα   προσκυνεῖ   ἐν   αὐτῇ   τοῦἐγγραφομένου   τήν   ὑπόστασιν».   Τήν   αὐτή   ἀλήθειαὑπογραμμίζουν καί ὁ Μέγας Βασίλειος καί ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁΔαμασκηνός.Εἰσέρχεσαι μέσα σέ ἕνα ἁγιογραφημένο ναό ἤ βρίσκεσαιἀπέναντι ἀπό τήν εἰκόνα τοῦ προσευχηταρίου σου καί ἀμέσωςαἰσθάνεσαι πώς βρίσκεσαι σέ ἕνα ἀνώτερο κόσμο. Φεύγεις ἀπότά ἐγκόσμια, τά φθαρτά, τά ἐπίγεια καί εἰσέρχεσαι, μέ τή θέατοῦ   Σαρκωθέντος Κυρίου καί Θεοῦ μας Ἰησοῦ   Χριστοῦ,  τῆςἱερᾶς   εἰκόνος   τῆς   Παναγίας   μας,   τῶν   ἁγίων   Προφητῶν,Ἀποστόλων,   Πατέρων,   Μαρτύρων,   Νεομαρτύρων,   στάὑπερκόσμια, τά ἐπουράνια, τά αἰώνια, τά ἄφθαρτα.Συγκινεῖσαι,   κατανύσσεσαι,   ἐμπνέεσαι,   συναισθάνεσαιτήν μικρότητά σου, τήν μηδαμινότητά σου, τήν ἀναξιότητά σουἀπέναντι τοῦ ἁγίου, τοῦ Τρισαγίου Θεοῦ μας, ἀσπάζεσαι τήνἁγία εἰκόνα μέ εὐλάβεια καί φόβο, ζητᾶς βοήθεια καί χάρι.Προσφέρουμε   καί   λαμβάνουμε.  Προσφέρουμεεὐλάβεια   καί   προσκύνησι   καί   τιμή   μέ   πίστι   καί   προσευχήθερμή, καί λαμβάνουμε εὐλογία καί χάρι, τήν χάρι τῶν ἁγίωνμας,   ἀντλοῦμε   θεία   διδαχή.   Οἱ   ἅγιες   εἰκόνες   μας,   μιλᾶνε,διδάσκουν, νουθετοῦν, ἐμπνέουν μέ τίς σκηνές ἀπό τήν ἐπίγειαζωή τοῦ  Κυρίου  μας, μέ  τήν μορφή  τῆς Παναγίας  μας, τῶνἁγίων   μας.   Ἐμπνέουν   τήν   πίστι,   τήν   αὐταπάρνησι,   τήνταπείνωσι,   τήν   ἀγάπη,   τήν   ἁγιότητα,   ἐμπνέουν   κάθε   ἀρετή,δείχνουν τόν Οὐρανό…  Γι΄ αὐτό ὁ Μέγας Βασίλειος ὀνομάζει τήν ἁγία εἰκόνα βιβλίο «γλωττοφόρο», βιβλίο πού μιλάει πολύ στήν ψυχή κάθεχριστιανοῦ, ἰδιαιτέρως ὅμως τοῦ ἁπλοϊκοῦ καί ἀγραμμάτου.Οἱ   ἀποφάσεις   τῆς   Ζ΄   Οἰκουμενικῆς   Συνόδουδιατρανώνουν τήν ἱερότητα, τήν προσφορά καί τήν ὠφέλειατῶν ἁγίων εἰκόνων στούς πιστούς Χριστιανούς, ἀλλά καί τήν ὀρθή καί ὀρθόδοξο τιμή τήν ὁποία ὀφείλουν νά ἀπονέμουν τάσυνειδητά μέλη τῆς Ἐκκλησίας μας στίς ἅγιες εἰκόνες.Ὀφείλουμε   ὅμως   νά   παρατηρήσουμε   ὅτι   δυστυχῶςὑπάρχουν   ὀρθόδοξοι   χριστιανοί,   οἱ   ὁποῖοι   μέ  ἠθελημένηἄγνοια  ἀμφισβητοῦν   τήν   χάρι   καί   τήν   θαυματουργία   τῶνεἰκόνων. Πολλοί ὀρθόδοξοι πατέρες καί θεολόγοι, ἀπό τό ἄλλομέρος, ἀποδίδουν  θαύματα ἁγίων εἰκόνων  στήν πίστι τῶνἀνθρώπων πού προσεύχονται ἐνώπιον τῶν ἁγίων εἰκόνων. Τόὅτι ἡ πίστις θαυματουργεῖ, ὅταν ἡ προσευχή εἶναι θερμή καίκάνει   θαύματα,   εἴτε   γίνεται  ἐνώπιον   τῆς  εἰκόνας,   εἴτε   ὄχι,αὐτά εἶναι δεδομένα πέραν πάσης ἀμφιβολίας. Αὐτό ὅμως δένεἶναι   λόγος   νά   ἀρνηθοῦμε   ὅτι   μερικές   εἰκόνες   μποροῦν   νάἔχουν καί αὐτές οἱ ἴδιες θαυματουργική χάρι. Γιά τούς πιστούς2
χριστιανούς   δέν   εἶναι   αὐτό   παράδοξο.   Ζοῦμε   καθημερινῶςθαύματα…Ἀγαπητοί, Σήμερα   πού   ἑορτάζουμε   τήν  Ἀναστήλωσι  καί   τόνθρίαμβο τῶν ἁγίων εἰκόνων, ἄς θελήσουμε νά ἀγαπήσουμε τίςἅγιες εἰκόνες τῆς Ἐκκλησίας μας, νά τίς τιμήσουμε ἀληθινά,νά τίς εὐλαβούμαστε, νά τίς ἀναστηλώσουμε συνειδητά στίςκαρδιές μας καί παντοῦ ἰδίως σήμερα, πού ζοῦμε ἀνάμεσα σέμία προσπάθεια καί ἕνα μένος νέας εἰκονομαχίας.Μέ   πίστι,   μέ   εὐλάβεια   ἄς   εισερχώμαστε   στούς   ἱερούςναούς μας καί κάνοντας ὀρθά τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ ἄς τίςἀσπαζώμαστε   μέ   ταπείνωση   καί   θερμή   προσευχή.   Ἄςφροντίσουμε οἱ ἅγιες εἰκόνες νά ἀναστηλωθοῦν καί νά μείνουνσέ  τιμητική   θέσι  στίς   αἴθουσες   τῶν  σχολείων,   τῶνσυλλόγων μας, τῶν διαφόρων δημοσίων ὑπηρεσιῶν μας.Ἰδιαιτέρως   ἄς   φροντίσουμε   νά   δημιουργήσουμεπροσευχητάρι στό σπίτι μας, νά καίει καντήλι καί νά γονατίζῃὅλη ἡ οἰκογένεια ἐμπρός στήν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ μας, τῆςΠαναγίας μας, τῶν ἁγίων μας. Γιά νά διδάσκονται γονεῖς καίπαιδιά, γιά νά δεχώμαστε τήν θαυματουργική χάρι τῶν ἁγίωνεἰκόνων, γιά νά ζῇ ὅλη ἡ «κατ΄ οἶκον ἐκκλησία», ἡ οἰκογένειάμας, μέσα στήν εὐλογία τοῦ Κυρίου μας, στήν προστασία τῆςΠαναγίας μας, νά ἁγιάζεται μέ τίς πρεσβεῖες τῶν ἁγίων μας.Ἀμήν.Μετ’ εὐχῶνΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ† Ο  ΑΙΤΩΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  ΚΟΣΜΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου