Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2015

Ποιμαντορική εγκύκλιος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κκ Κοσμά, επί τη χαρμοσύνω εορτη των Χριστουγεννων

Ο  ΧΑΡΙΤΙ  ΘΕΟΥ  ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ  ΚΑΙ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΤΗΣ  ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  ΑΙΤΩΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΚΟΣΜΑΣ

Πρός  τούς Πανοσιολογιωτάτους Ἱεροκήρυκας, Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς,
Ὁσιωτάτους Μοναχούς καί Μοναχάς καί τό  Χριστεπώνυμον  Πλήρωμα
τῆς  καθ’ ἡμᾶς  Ἱερᾶς  Μητροπόλεως.
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.

 «Χριστός ἐπί γῆς…».
            Καί πάλι ἐφέτος ἡ μητέρα μας Ἐκκλησία – μέσα σέ ἕναν κόσμο πού ζεῖ τή σύγχυσι, τή θόλωσι, τήν ἀποστασία∙ σέ ἕναν κόσμο πού κυριαρχεῖται ἀπό ταραχή, ἀπό φιλαυτία καί καχυποψία, ἀπό φόβο καί ἀγωνία γιά τό μέλλον – μέ μητρική ἀγάπη, διακηρύσσει πρός ὅλους τούς ὀρθοδόξους χριστιανούς, ἀλλά καί πρός ὅλους τούς ἀνθρώπους, ὅτι «Χριστός ἐπί γῆς».
Παιδιά μου, λέει ἡ Ἐκκλησία, σήμερα Χριστούγεννα, θελήσατε νά πιστέψετε, νά δεχθῆτε, νά συνειδητοποιήσετε, ὅτι ὁ Ἄναρχος Θεός, ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός ἦλθε στή γῆ ὡς ἄνθρωπος. Ὁ Αἰώνιος Βασιλεύς «ἐπί γῆς ὤφθη καί τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη». «Ἐκένωσεν ἑαυτόν, μορφήν δούλου λαβών»[1]. Ἐκεῖνος πού εἶναι ντυμένος τόν οὐρανό καί τή γῆ, γεννήθηκε γυμνός, γιά νά ντύση, νά λυτρώση τόν ἄνθρωπο.
Ποιόν ἄνθρωπο; Τό ἐκλεκτότερο δημιούργημά Του, αὐτό πού δημιούργησε «κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν»[2], αὐτό πού κάλεσε νά γίνῃ κατά χάριν Θεός. Τόν ἄνθρωπο μέ τόν ὕψιστο προορισμό του∙ αὐτόν γιά τόν ὁποῖο ἡ Ἁγία Γραφή λέει «ἠλάττωσας αὐτόν βραχύ τι παρ’ ἀγγέλους, δόξῃ καί τιμῇ ἐστεφάνωσας αὐτόν»[3].
Αὐτός ὁ ἄνθρωπος, ὁ τόσο τιμημένος καί δοξασμένος ἀπό τόν Δημιουργό του, θεληματικῶς παρέβη τήν θεία ἐντολή. Ὁ διάβολος, ὑποσχόμενος σέ αὐτόν ψευδῶς ἰσοθεΐα, «τόν κατέσυρεν πρός ἡδονήν, ἀλλά καί φθοράν καί θάνατον».
Ὅμως ὁ τέλειος Δημιουργός καί Πατέρας, κινούμενος ἀπό ἄμετρο ἀγάπη καί μόνο, γίνεται τέλειος ἄνθρωπος, χωρίς νά ἀφήση τίποτε ἀπό τήν ἀνθρώπινη φύσι, πλήν τῆς ἁμαρτίας, γιά νά ἁγιάση τό φύραμα τῆς ἰδικῆς μας φύσεως. «Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, γίνεται υἱός ἀνθρώπου, ἵνα υἱούς Θεοῦ ποιήση τούς ἀνθρώπους ἡμᾶς», ὅπως παρατηρεῖ ὁ Ἅγιος Συμεών ὁ Θεολόγος.
Σήμερα Χριστούγεννα. Ὀφείλουμε ὅλοι μας, ἀγαπητοί, νά στερεώσουμε μέσα μας, ἀλλά καί νά ὁμολογήσουμε τήν μοναδική ἀλήθεια∙ ὅπως κατά τήν πρώτη δημιουργία ἦταν ἀδύνατο νά πλασθῆ ὁ ἄνθρωπος προτοῦ νά ἔλθη ὁ πηλός στά χέρια τοῦ δημιουργοῦ, ἔτσι καί τώρα, κατά τήν ἀναδημιουργία, ἐάν ὁ Χριστός μας δέν ἐλάμβανε τήν ἀνθρώπινη φύσι, δέν θά σωζόταν ὁ ἄνθρωπος.
Χαίρουμε ὅλοι μας σήμερα Χριστούγεννα. Πανηγυρίζουμε καί μέ εὐγνώμονα καρδία ψάλλουμε μέ τόν Ἅγιο Γρηγόριο τόν Θεολόγο: «Χριστός γεννᾶται δοξάσατε, Χριστός ἐπί γῆς». Ναί, χαίρουμε χαρά μεγάλη γιά τήν ἀγάπη τοῦ Σαρκωθέντος Θεοῦ μας, γιά τή σωτηρία μας, ἀλλά νά τό ποῦμε, σήμερα Χριστούγεννα ἔχουμε καί λύπη.
Θλιβώμαστε καί μέ ἀγάπη πονᾶμε γιά τό κατάντημα ὠρισμένων Ἑλλήνων ἀδελφῶν μας. Γεννήθηκαν μέσα στήν Ὀρθόδοξο Ἑλλάδα. Βαπτισθήκανε, μυρωθήκανε, ἀλλά δυστυχῶς ἀρνοῦνται καί πολεμοῦν τόν Σωτῆρα Κύριο. Εἰρωνεύονται, χλευάζουν, πολεμοῦν τόν Χριστό. Ἀγωνίζονται νά τόν ἀπομακρύνουν ἀπό τίς καρδιές, ἀπό τή σκέψι καί τίς πράξεις τῶν Ἑλλήνων.
Τώρα προσπαθοῦν νά καταργήσουν τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, τήν προσευχή, τίς χριστιανικές ἐκκλησιαστικές ἑορτές ἀπό τά σχολεῖα, νά ἐπιβάλλουν τήν ἐκκοσμίκευσι, τήν θρησκειολογία, τόν συγκρητισμό, τόν οἰκουμενισμό, ἔπειτα νά ἀπομακρύνουν τά ἱερά σύμβολα, τά ἰδανικά, τίς ἀξίες, τίς αἰώνιες ἀλήθειες ἀπό τούς Ἕλληνες καί τή ζωή τους. Ταυτοχρόνως δέ, μέ τούς ἀντιχρίστους τελευταίους νόμους, ὁδηγεῖται σέ διάλυσι, σέ κτηνωδία ἡ οἰκογένεια, ἀλλοιώνεται ἡ γνήσια ταυτότητα τοῦ Γένους μας, τῆς Ρωμιοσύνης. Ἀποχριστιανοποιεῖται ἡ πατρίδα μας, καί ὁδηγεῖται στήν πρό Χριστοῦ κατάστασι καί ζωή ὁ κόσμος μας. Μᾶς ἀναγκάζουν νά σκλαβωθοῦμε στά πάθη μας, νά ἐπιστρέψουμε στή φθορά καί τόν αἰώνιο θάνατο.
Πῶς νά μήν λυπᾶται ὁ συνειδητός χριστιανός; Ἦλθε ὁ Χριστός στή γῆ, καί ἐμεῖς σήμερα τόν ἀπομακρύνουμε μέ μῖσος. Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, οἱ ἀπόγονοι τῶν ἡρώων καί τῶν μαρτύρων.
Ἀγαπητοί, δέν πρέπει νά μείνουμε στή λύπη. Δέν θά ἀποθαρρυνθοῦμε. Δέν θά πτοηθοῦμε. Σήμερα εἶναι Χριστούγεννα. Ἡμέρα χαρᾶς, ἔλπίδος, λυτρώσεως.
Ἐλᾶτε, ὅλοι μας, νά γονατίσουμε ἐμπρός στή φάτνη, νά παρακαλέσουμε μέ θέρμη τόν γεννηθέντα Χριστό μας, γιά τούς ἀντιχρίστους διώκτας, νά μετανοήσουν, ἀλλά καί γιά τήν πατρίδα μας.
Ἐλᾶτε ὅλοι, μέ τή χάρι τοῦ Νηπιάσαντος Κυρίου νά θερμάνουμε τίς καρδιές μας. Ποτέ ἐμεῖς νά μήν προδώσουμε τόν Σωτῆρα καί Λυτρωτή μας. Ὁ Χριστός εἶναι ἀνάμεσά μας. Μέρα καί νύκτα νά τόν φέρουμε στήν καρδιά μας, στήν οἰκογένειά μας, στό σχολεῖο, στήν κοινωνία μας. Νά διαλαλοῦμε παντοῦ, μέ πίστι, μέ χαρά καί τόλμη ὅτι καί σήμερα, μόνο ὁ Χριστός μπορεῖ νά ἀνορθώση καί νά σώση τόν κόσμο μας, ἀρκεῖ νά τοῦ ζητήσουμε τήν βοήθεια.

Ἀγαπητά μου παιδιά, «Χριστός ἐπί γῆς».Μήν φοβώμαστε. Μέ τόν Γεννηθέντα Χριστό μας θά νικήσουμε, θά ἀνορθωθοῦμε, θά σωθοῦμε. Ἀμήν.
Μέ τήν ἀγάπη τοῦ Γεννηθέντος Χριστοῦ.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  ΚΟΣΜΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου