Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2015

Από το Συναξάρι της ημέρας


Τή Κ’ τού αύτού μηνός,Μvήμη τού Αγίου Μεγαλομάρτυρος Αρτεμίου

Στίχοι
Ο πάντα λαμπρός Αρτέμιος εν βίω,
Τμηθείς απήλθεν εις υπέρτατον κλέος.
Εικάδι’Αρτέμιος πυκινόφρωv αυχένα τμήθη.
  • Μνήμη τού Οσίου καί θεοφόρου πατρός ημών Γερασίμου τού νέου, τού εκ Τρικάλων τής Πελοποννήσου, ού τό σεπτόν καί άγιον λείψανον σώζεται άφθοροv εν Κεφαλληνία.
  • Οι Άγιοι Μάρτυρες Εβόρης, Ενόης, Ζεβινάς, Γερμανός, Νικηφόρος, Αvτωνίνος, καί η Αγία Μάρτυς Μαναθω η παρθένος, ξίφει καί πυρί τελειούvται.
Ταίς αυτών Αγίαις πρεσβείαις, ο Θεός, ελέησον ημάς. Aμήv.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου