Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2015

Εγκύκλιος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κκ ΚΟΣΜΆ

Ο
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΚΟΣΜΑΣ
Πρὸς τούς γονεῖς τῶν μαθητῶν καί μαθητριῶν
τῶν Δημοτικῶν, Γυμνασίων καί Λυκείων
τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως
   Ἀγαπητοί γονεῖς,
    Θέλω αὐτή τή στιγμή, ἐνώπιον τοῦ φρικτοῦ θυσιαστηρίου, νά σᾶς μιλήσω εἰλικρινά καί μέ ὅλη μου τήν πατρική ἀγάπη.
Πρῶτα νά σᾶς συγχαρῶ γιά τήν ἀνύστακτη φροντίδα πού ἔχετε καί προσφέρετε στά παιδιά σας γιά νά τά μεγαλώσετε, νά τά ἀναθρέψετε, νά τά ἀποκαταστήσετε. Ἀγωνίζεσθε νύκτα καί ἡμέρα γιά νά τούς προσφέρετε ὅλα τά ἀπαραίτητα πλούσια, τροφή, ἐνδύματα, γράμματα,σπουδές … Σ΄αὐτές τίς δύσκολες στιγμές τῆς οἰκονομικῆς δυσπραγίας καί κρίσεως,ἐσεῖς μοχθεῖτε, κουράζεσθε, θυσιάζεσθε, ποθεῖτε καί θέλετε τά παιδιά σας, τά σπλάχνα σας, νά τά δῆτε ἐπιτυχημένους ἐπιστήμονες, ἐπαγγελματίες, ἀρίστους οἰκογενειάρχες, ὁλοκληρωμένες προσωπικότητες. Εἶσθε ἀξιέπαινοι καί πιστεύσατέ το, ὁ Μητροπολίτης προσεύχεται οἱ κόποι σας νά ἀμειφθοῦν …
   Ἀγαπητοί γονεῖς,
   Τώρα στήν ἀρχή τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους θέλω νά ἐπισημάνω μία ἀλήθεια, τήν ὁποία σᾶς παρακαλῶ νά δεχθῆτε.   Ἡ ἀληθινή ὁλοκλήρωσι τῶν ἀνθρώπων - καί μάλιστα τοῦ νέου, τῆς νέας- δέν ἐπιτυγχάνεται ἄν δέν φέρουμε στίς παιδικές ψυχές φῶς ἀληθινό, πνευματικό φῶς. Αὐτό τό φῶς φωτίζει τό νέο, τή νέα, γιά νά βαδίζουν ἀκίνδυνα, νά ἀνακαλύπτουν ἀδυναμίες, νά τίς διορθώνουν καί νά καλλιεργοῦν ἀρετές, νά ἁγιάζωνται.Τό φῶς αὐτό, μόνο Ἕνας τό φέρει στήν παιδική, στήν νεανική καρδιά, γιατί μόνο Αὐτός εἶναι τό φῶς τό ἀληθινό. Ὁ Χριστός!
            Θέλουμε ἀπόδειξι; Ἀς παρατηρήσουμε τούς νέους πού φωτίζονται ἀπό τόν Χριστό, πού ἀκολουθοῦν συνειδητά, πού ζοῦν τόν Χριστό, ἄς παρακολουθήσουμε καί τούς νέους πού ζοῦν χωρίς Χριστό.            Κανείς νέος ἤ νέα πού ζοῦν ἀληθινά μέ τό Χριστό δέν ταλαιπωροῦν τήν κοινωνία. Οἱ νέοι χωρίς Χριστό καταναλώνουν τά ναρκωτικά, ζοῦν μέ ταραχή καί ἀγριότητα, αὐξάνουν καθημερινῶς τήν νεανική ἐγκληματικότητα καί ὄχι μόνο.
   Ἀγαπητοί γονεῖς,
            Σῶστε τά σπλάχνα σας, σῶστε τά παιδιά σας, ὄχι ἄλλη ψευδαίσθησι, ὄχι ἄλλη ἀναβολή! Λαίλαπα ξέσπασε γιά νά ξεριζώσῃ τό Χριστό ἀπό τίς νεανικές καρδιές.            Αὐτό θέλουν πολλοί, γιατί ὅταν ὁ Χριστός δέν μένει στήν νεανική καρδιά, ὁ νέος καί ἡ νέα γίνονται ρομπότ, ἐνῷ ὅταν ὁ Χριστός φλογίζει καί ἐμπνέει τούς νέους μας τότε τά παιδιά μας γίνονται προσωπικότητες μέ βούλησι, μέ ἐλεύθερη σκέψι, μέ δυναμισμό, ἀποφασιστικότητα καί ἐπιτυχία.
            Ἀγαπητοί γονεῖς,
            Ἡ Ἐκκλησία μας καί αὐτή τή νέα σχολική χρονιά προσφέρει καί πάλι τά εὐλογημένα καί σωτήρια κατηχητικά σχολεῖα γιά τά παιδιά μας, γιά νά φέρῃ φῶς στίς καρδιές τῶν παιδιῶν σας, νά τά ἀπομακρύνῃ ἀπό τό σκοτάδι, νά τά ὁδηγήσῃ στήν ἀληθινή πρόοδο.            Ἀπό σήμερα μέ τόν ἁγιασμό θά ἀρχίσῃ ἡ σπορά στίς νεανικές τους καρδιές. Σᾶς παρακαλῶ, σᾶς παρακαλῶ φέρετε τά παιδιά σας στό φῶς, φέρετε τά παιδιά σας στό κατηχητικό σχολεῖο. Μήν ἀμελήσετε. Ὄχι ἄλλες ἀναβολές ἤ ψευδαισθήσεις. Ὄχι ἄλλες νεανικές τραγωδίες.
            Πληροφορηθεῖτε τίς ­ὧρες λειτουργίας τῶν κατηχητικῶν τῆς ἐνορίας σας καί παρακολουθεῖτε τήν τακτική φοίτησι τοῦ παιδιοῦ σας.
            Μέ αὐτό τόν τρόπο θά φέρετε φῶς στήν ψυχή τῶν παιδιῶν σας καί ἀληθινή ἐπιτυχία.
Τό εὔχομαι ὁλοψύχως,
Μέ πατρική ἀγάπη
Ὁ Ἐπίσκοπός σας 
† Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου